تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع ازرساله