تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

قابل توجه دانشجویان محترم:

تاریــخ تحویل و ارائه پروژه های درسی آزمایشگاه پایگاه داده دانشجــویانی کــه واحـــد مربــوطه را با استاد خانم صفورا عاشوری اخذ نموده اند روزهای دوشنبه مورخ 1398/09/25و 1398/10/02میباشد. حضور دانشجویان در تاریخ مذکور با بهمراه داشتن کلیه مدارک مربوطه در ساعت کلاسی دردانشگاه الزامی می باشد و عدم حضور دانشجو در جلسه تحویل به منزله حذف درس تلقی می گردد.