تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  مدير آموزش

   

نام و نام خانوادگیرضا خاوردوست

 آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد علوم سیاسی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

 

 

 

آدرس: فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7234803-0132

داخلی: 147

 

 

شرح وظایف:

1.   اجراي كليه برنامه هاي آموزشي  ابلاغ شده از سوي معاونت آموزشي

2.   ابلاغ تمامي بخشنامه ها ، اطلاعيه ها و مقررات آموزشي به دانشجويان از طريق دانشكده ها و گروههاي آموزشي

3.   ابلاغ تمامي مصوبات شوراي آموزشي به دانشكده ها و نظارت بر حسن اجراي آن

4.  بررسي تقاضاي مربوط به ادامه تحصيل ، مرخصي تحصيلي ، غيبت در امتحانات و ارائه پيشنهاد به شوراي آموزشي

5.  نظارت بر اجراي مقررات آموزشي در بايگاني ، اداره خدمات آموزشي دايره امتحانات و گروه هاي آموزشي با هماهنگي معاونت آموزشي

6.   برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون

7.   انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي