حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  گروهنام رشتهمقطعمدیر گروه پذیرشوضعیت پیوست ها
الکترونیکالکترونيک – الکترونيک عموميکاردانی پیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مرددانشجو داردنمایش
الکترونیکمهندسي تکنولوژي الکترونيککارشناسی ناپیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مرددانشجو داردنمایش
الکترونیککاردان فني برق- الکترونيککاردانی ناپیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مرددانشجو داردنمایش
برقمهندسي برقکارشناسی پیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مردمصوب جدیدنمایش
حسابداریحسابداريکاردانی ناپیوستهآقای مصطفی قنبریزن و مرددانشجو داردنمایش
حسابداریحسابداريکارشناسی پیوستهآقای مصطفی قنبریزن و مردمصوب جدیدنمایش
حسابداریعلمي کاربردي حسابداريکاردانی پیوستهآقای مصطفی قنبریزن و مرددانشجو داردنمایش
حسابداریعلمي کاربردي حسابداريکارشناسی ناپیوستهآقای مصطفی قنبریزن و مرددانشجو داردنمایش
رباتیکمهندسي رباتيککارشناسی پیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمیزن و مردمصوب جدیدنمایش
ریاضیتربيت معلم آموزش رياضيکاردانی ناپیوسته---زن و مرددانشجو نداردنمایش
ریاضیرياضيات و کاربردهاکارشناسی پیوسته---زن و مرددانشجو نداردنمایش
ریاضیعلوم رياضيکارشناسی ارشد زن و مردمصوب جدیدنمایش
شیمیمهندسي شيميکارشناسی پیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمیزن و مردمصوب جدیدنمایش
صنایع غذایی علوم ومهندسي صنايع غذاييکارشناسی پیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمیزن و مرددانشجو داردنمایش
صنایع غذایی کاردان فني صنايع غذاييکاردانی ناپیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمی زن و مرد مصوب جدیدنمایش
عمرانساختمان - کارهاي عمومي ساختمانکاردانی پیوستهآقای مهندس حامد پوراحمدی صفتمرددانشجو داردنمایش
عمرانمهندسي تکنولوژي عمران- عمرانکارشناسی ناپیوستهآقای مهندس حامد پوراحمدی صفتمرددانشجو داردنمایش
عمرانمهندسي عمران کارشناسی پیوستهآقای مهندس حامد پوراحمدی صفتزن و مرددانشجو داردنمایش
عمرانمهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکيکارشناسی ارشدآقای مهندس حامد پوراحمدی صفتزن و مردمصوب جدیدنمایش
عمرانمهندسي عمران -مهندسي سازهکارشناسی ارشدآقای مهندس حامد پوراحمدی صفتزن و مردمصوب جدیدنمایش
عمرانکاردان فني عمران-کارهاي عمومي ساختمانکاردانی ناپیوستهآقای مهندس حامد پوراحمدی صفتمرددانشجو داردنمایش
معماریمعماري – نقشه کشي معماريکاردانی پیوستهآقای سید محمد سقراطیزن و مرددانشجو داردنمایش
معماریمعماري داخليکارشناسی پیوستهآقای مهندس محمد سقراطیزن و مردمصوب جدیدنمایش
معماریمهندسي تکنولوژي معماريکارشناسی ناپیوستهآقای سید محمد سقراطیزن و مرددانشجو داردنمایش
معماریمهندسي معماريکارشناسی پیوستهآقای سید محمد سقراطیزن و مرددانشجو داردنمایش
معماریمهندسي معماريکارشناسی ارشدآقای سید محمد سقراطیزن و مردمصوب جدیدنمایش
مهندسی پزشکیمهندسي پزشکي کارشناسی پیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمیزن و مردمصوب جدیدنمایش
مکانیک مکانيک خودرو - مکانيک خودروکاردانی پیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمی مرد دانشجو داردنمایش
مکانیک کاردان فني مکانيک-تاسيسات بهداشتي و گازرسانيکاردانی ناپیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمی مرد مصوب جدیدنمایش
مکانیک کاردانی فني مکانيککاردانی ناپیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمی مرد مصوب جدیدنمایش
مکانیکمهندسي تكنولوژي مكانيك خودروکارشناسی ناپیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمی مرد دانشجو داردنمایش
مکانیکمهندسي تکنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتيکارشناسی ناپیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمیمرد و زنمصوب جدیدنمایش
مکانیکمهندسي مکانيککارشناسی پیوستهآقای مهندس بابک ابراهیمیزن و مرددانشجو داردنمایش
مکانیکمهندسي مکانيک - تبديل انرژيکارشناسی ارشدآقای مهندس بابک ابراهیمیزن و مردمصوب جدیدنمایش
مکانیکمهندسي مکانيک -طراحي کاربرديکارشناسی ارشدآقای مهندس بابک ابراهیمیزن و مردمصوب جدیدنمایش
کامپیوترعلمي کاربردي نرم افزار کامپيوترکاردانی ناپیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مرددانشجو داردنمایش
کامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوترکارشناسی ناپیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مرددانشجو داردنمایش
کامپیوترمهندسي فناوري اطلاعات - تجارت الکترونيکيکارشناسی ارشدخانم مهندس الهام عسگریزن و مردمصوب جدیدنمایش
کامپیوترمهندسي کامپيوتر- فناوري اطلاعاتکارشناسی پیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مردمصوب جدیدنمایش
کامپیوترمهندسي کامپيوتر- نرم افزارکارشناسی ارشدخانم مهندس الهام عسگریزن و مردمصوب جدیدنمایش
کامپیوترمهندسي کامپيوتر- نرم افزارکارشناسی پیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مردمصوب جدیدنمایش
کامپیوترکامپيوتر - نرم افزار کامپيوترکاردانی پیوستهخانم مهندس الهام عسگریزن و مرددانشجو داردنمایش