مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ تحویلساعت تحویلمکان تحویل 
زمان تحویل پروژه و کارآموزیکلیه اساتید1396/09/30ساعت اداریدانشگاهنمایش
كارگاهی و پروژه کارآموزیآقای حاجی پور1396/06/1614:00کلاس 119نمایش
تحویل طرح نهاییآقای سقراطی1396/06/2610 صبحآتلیه 2نمایش
پروژه خانم کشاورز1396/04/2510:30صبحآتلیه3نمایش
طرح آزمون و تحویل پروژهخانم خان والی1396/04/2510:00صبحواحدفومن وشفتنمایش
طرح آزمون و تحویل پروژهخانم خان والی1396/04/2510:00صبحواحدفومن وشفتنمایش
طرح آزمون و تحویل پروژهخانم خان والی1396/04/2010 صبحواحدفومن وشفتنمایش
دفاع طرح نهاییخانم آهنی1396/04/259:30 صبحآتلیه2نمایش
کرکسیون پایان نامهخانم آهنی1396/03/1811:00 صبحواحدفومننمایش
تمرین های معماری 2خانم آبسوران1396/03/2513:30آتلیه2نمایش
مهلت تحویل پروژه و کارآموزیکلیه اساتید1396/06/02کلیه ساعاتدانشگاهنمایش
كارگاه شبکه های محلی کامپیوترآقای حاجی پور1395/11/2112 الی 13فومن وشفت سایت 1نمایش
طرح معماری 5آقای سقراطی1395/11/2410 صبحفومننمایش
طرح معماری 3آقای سقراطی1395/11/2010 صبحفومننمایش
پروژه طرح نهاییآقای سقراطی1395/11/1710 صبحواحد فومن و شفتنمایش
پروژه طرح نهاییخانم آهنی1395/11/179 صبحواحد فومن و شفتنمایش
پروپوزالکلیه اساتید1395/09/1513اتاق مدیران گروهنمایش
پایان نامهکلیه اساتید1395/07/149 صبحدانشگاهنمایش
پایان نامهکلیه اساتید1395/06/149 صبحدانشگاهنمایش
تاریخ تحویل پروژه و کارآموزیکلیه اساتید1395/06/02ساعت اداریدانشگاهنمایش
1234