مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
مهندسی پیخانم پورغفار1396/03/1016:45برگزار می گرددنمایش
سازه های نواسدی ملک جهان1396/03/088:00 صبحعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای حاجی پور1396/03/0612:30برگزار می گرددنمایش
درس کارگاه مبانی کامپیوترآقای کمیل رحمتی1396/03/039:30تغییر زماننمایش
کاربردنرم افزارهادرمعماری آقای قربانزاده1396/03/0914:30برگزار می گرددنمایش
کلیه دروسآقای کبیر صابر1396/03/0314:00عدم برگزارینمایش
درس روش های پیشرفته ساختخانم صلواتیان1396/03/0810:00صبحبرگزار می گرددنمایش
کارگاه حرارت و مکانیکخانم شکری1396/03/01 برگزار می گرددنمایش
درک بیان محیطخانم شعبانی1396/03/048:00 صبحبرگزار می گرددنمایش
طرح معماری 4خانم فراستی1396/03/0612:00برگزار می گرددنمایش
پژوهش عملیاتی1آقای حسنی1396/03/0411:00 صبحبرگزار می گرددنمایش
درس اصولآقای سیدزاده1396/03/0112:30برگزار می گرددنمایش
کلیه دروسآقای میرگزار1396/02/3110:00برگزار می گرددنمایش
کلیه درسخانم صنم صالحی1396/03/0110:00صبحبرگزار می گرددنمایش
سیالات آقای حق شناس1396/02/2617:00عدم برگزارینمایش
درس روستاخانم حامی 1396/03/028:00 صبحبرگزار می گرددنمایش
دانش خانوادهآقای تقی زاده1396/02/2711:00 صبحعدم برگزارینمایش
معادلاتدیفرانسیل خانم تنها1396/03/0112:00برگزار می گرددنمایش
کلیه دروسآقای حبیب زاده1396/02/2715:15برگزار می گرددنمایش
كليه دروسخانم علیزاده1396/02/2815:30برگزار می گرددنمایش
12345678910