حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
کلیه دروساستاد خانم صلواتی1398/09/18کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد حاج آقا تقی زاده1398/09/18کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد آقای عبدی1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم یوسفی1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم فهمانی ارشد1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد اقای پوروخشوری1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد آقای یاغلی1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد حاج آقا تقی زاده1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
دروس اعلامیاستاد خانم عاشوری1398/09/25ساعت کلاسیبرگزار می گرددنمایش
ریاضی عمومی 1استاد آقای شریف فر1398/09/13ساعت اعلام شدهعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم پیشگر1398/09/13کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای پورغفار1398/09/13کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد حاج آقای تقی زاده1398/09/12کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای دکتر میرگذار1398/09/12کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای بیژن حسنی1398/09/12کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسآقای هدی پورغفار1398/08/21کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كنترل هاي داخلی و نظامخانم مهری اقدامی1398/08/2110عدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم شیرین پور1398/02/31کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروساستاد آقاي مليحي1398/02/18كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
دروس اعلامیخانم پورصفر1398/02/29ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
12