مقام معظم رهبری: سال 1396، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
استاتیکآقای میرگذار1396/09/21ساعت های اعلامیجبرانینمایش
ساختمان 2 و عناصر جزییات ساختمانی 2آقای سقراطی1396/09/2013 الی 14:30جبرانینمایش
کلیه دروسخانم عسگری1396/09/20کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم وقاری1396/09/30ساعت های اعلامیجبرانینمایش
کلیه دروسآقای زادبر1396/09/19کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسخانم صمدي1396/09/16كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسآقاي مليحي1396/09/14كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسخانم کیالاشکی1396/09/13کلیه ساعت هاعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای شاهدی1396/09/11کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسآقاي سيدزاده1396/09/09كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
مهندسی پیخانم پورغفار1396/09/08کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم رفیعی پور1396/09/09کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
آشنایی با معماری جهانآقای سقراطی1396/09/0813 الی 14:30عدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای نظردخت1396/09/07کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم آزره1396/09/08کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسآقاي پورغفار1396/09/07كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسخانم پيشگر1396/09/07كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسحاج آقا تقي زاده1396/09/07كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم فهمانی1396/09/08ساعت های اعلامیجبرانینمایش
سازه های بتن آرمه (1)آقای پوراحمدی صفت1396/09/01ساعت های اعلامیعدم برگزارینمایش
12345678910...