حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
کلیه دروس آقای سید مسعود موسوی1398/02/10کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
دروس اعلامیخانم پورصفر1398/02/22ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
دروس اعلامیخانم پورصفر1398/02/15ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
دروس اعلامیاستاد ملیحی1398/02/17ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
کلیه دروسآقای کبیر صابر1398/02/02کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
اصول حسابداری 2آقای ابراهیم ملکی راسته کناری1398/02/0215 الی 16:45عدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای آقاجانی1398/01/31کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسخانم لاريجاني1398/01/31كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم دکتر محقق تبار1398/01/24کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروسخانم ملكي1396/12/09كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
تحویل طرح نهاییکلیه اساتید1396/11/1610 صبحبرگزار می گرددنمایش
تحویل طرح هاکلیه اساتید1396/11/08لغو گردیدعدم برگزارینمایش
کاربرد کامپیوتر خانم رضازاده1396/11/04ساعت های اعلامیبرگزار می گرددنمایش
مبانی طراحی معماریخانم مهدی پور1396/11/02ساعت های اعلامیبرگزار می گرددنمایش
کاربرد کامپیوتر در ساختمانآقای رضا نظری1396/10/05ساعت 08:30برگزار می گرددنمایش
کارگاه سیستم عاملخانم ترمه موسوی1396/10/09ساعت 12برگزار می گرددنمایش
دروس اعلامیآقای پیمان صفری1396/10/05ساعت های اعلامیبرگزار می گرددنمایش
پرسپکتیو و هندسه و مرایاخانم مهدی پور1396/10/0413 الی 15جبرانینمایش
برداشت از بناهای تاریخیخانم سلیمی1396/10/0311 الی 13جبرانینمایش
آشنایی با معماری جهانآقای سقراطی1396/10/039 الی 10:30جبرانینمایش
12345678910...