پیامبر اکرم ( ص ) : طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
کلیه دروساساتید1399/04/02کلیه ساعاتبرگزار می گرددنمایش
کلیه دروساساتید گروه معارف1398/12/28کلیه ساعاتجبرانینمایش
کلیه دروساستاد خانم صفورا عاشوری1398/10/19ساعت و تاریخ امتحان آزمایشگاه پایگاه دادهبرگزار می گرددنمایش
کلیه دروساستاد حاج آقا تقی زاده1398/10/02کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد آقای فرهاد شریف فر1398/09/26کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای دکتر بیژن حسنی1398/09/19کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد حاج آقا تقی زاده1398/09/19کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم صلواتی1398/09/18کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد حاج آقا تقی زاده1398/09/18کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد آقای عبدی1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم یوسفی1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم فهمانی ارشد1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد اقای پوروخشوری1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد آقای یاغلی1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد حاج آقا تقی زاده1398/09/17کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
دروس اعلامیاستاد خانم عاشوری1398/09/25ساعت کلاسیبرگزار می گرددنمایش
ریاضی عمومی 1استاد آقای شریف فر1398/09/13ساعت اعلام شدهعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد خانم پیشگر1398/09/13کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای پورغفار1398/09/13کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروساستاد حاج آقای تقی زاده1398/09/12کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
12