حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  نام درسنام استاد تاریخ کلاسساعت کلاسوضعیت 
کلیه دروساستاد خانم شیرین پور1398/02/31کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
كليه دروساستاد آقاي مليحي1398/02/18كليه ساعاتعدم برگزارینمایش
دروس اعلامیخانم پورصفر1398/02/29ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
دروس اعلامیخانم پورصفر1398/02/22ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
دروس اعلامیخانم پورصفر1398/02/23ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
دروس اعلامیخانم آل حجت1398/02/23ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
زبان خارجه عمومیخانم مصطفوی1398/02/1115:45 الی 18:15عدم برگزارینمایش
کلیه دروسخانم دکتر پیشگر1398/02/11کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
کلیه دروسآقای هدی پورغفار1398/02/10کلیه ساعاتعدم برگزارینمایش
مقررات ملی ساختمانآقای عباس شریف فر1398/02/1017 تا 18:45جبرانینمایش
اصول حسابداری 2آقای ابراهیم ملکی راسته کناری1398/02/1518 الی 19:30جبرانینمایش
دروس اعلامیآقای عبدی1398/01/24ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
آمار کاربردی (1)خانم دکتر تنها1398/02/0912:30 الی 14جبرانینمایش
دروس اعلامیخانم پورصفر1398/02/22ساعت اعلام شدهجبرانینمایش
دروس اعلامیاستاد ملیحی1398/02/17ساعت اعلام شدهجبرانینمایش