حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس امور فارغ التحصیلان

   

  نام و نام خانوادگی:  محمد امین رحمانی
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7233094-0132
داخلی: 117

 

 

شرح وظایف:

1-      كنترل ترم و سنوات دانشجو

2-      كنترل پيشنياز وهم نياز و كنترل نمرات

3-      تاييد و مهر و امضاو ....