تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  طرح و برنامه و بودجه

   

نام و نام خانوادگی:  حامد رحمتی
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی مدیریت دولتی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه پیام نور مرکز رشت
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34732075-013
داخلی: 128

 

شرح وظایف :
برنامه‌ریزی درازمدت، میان مدت و كوتاه مدت فعالیتهای واحد و نظارت بر اجرای آنها.
بررسی برنامه واعتبارات پیشنهاد شده توسط معاونت‌ها به منظور تهیه و تنظیم بودجه.
نظارت در تهیه وتنظیم طرحها و برنامه‌های مورد نیاز و تشخیص اولویت آنها بر اساسضوابط.
جمع آوری وتجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های واحد.
انجام بررسی های لازم به منظور شناسایی امكانات و نیازمندیهای موجود در زمینه برنامه‌های واحد.
برآورد میزان اعتبار برای تكمیل طرحها و پروژه‌های در دست اجرا از طریق بررسی گزارشهای پیشرفتكار كه از واحدهای اجرایی دریافت می‌‌شود.
تهیه برنامه‌های زمانی برای اجرای هر طرح و ابلاغ آن به واحدهای مربوط و مجریان و بررسی دائم درمورد پیشرفت عملیات مربوط به پروژه‌ها و اقدام به رفع مشكلاتی كه در حین اجرایعملیات بوجود می‌‌آید.
بررسی و مطالعه در مورد احتیاجات آموزشی كاركنان غیر آموزشی واحد و تنظیم برنامه‌های آموزشی موردنیاز و فراهم آوردن موجبات اجرای آنها.