تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  آمار و اطلاعات

   

نام و نام خانوادگی:
آخرین مدرک تحصیلی: 
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7232073-0132
داخلی: 116
شرح وظایف
      جمع آوری آمار واطلاعات گوناگون در کلیه زمینه ها شامل نیروی انسانی، آموزشی، رفاهی، فرهنگی،عمرانی،  پژوهشی، اداری و مالی و ... طبق فرمت اداره کل فناوری اطلاعات وارتباطات. این اطلاعات عبارتند از:
      اطلاعات دانشجویی (شامل آمار ثبت نام شدگان،آمار دانشجویان، آمار دانشجویان به تفکیک بومی و غیر بومی، آمار دانشجویان غیرایرانی، آمار دانشجویان به تفکیک وضعیت َجسمانی)،  اطلاعات فارغ التحصیلان(کلیه نیمسال ها به تفکیک بومی و غیر بومی و آمار کل فارغ التحصیلان از بدوتاسیس)،  اطلاعات و آمار نیروی انسانی (شامل هیات علمی، حق التدریس،کارکنان)، اطلاعات زمین ها،  اطلاعات ساختمان ها، اطلاعات امور پژوهشی (شاملسفرها، مقالات، طرح های  پژوهشی، همایش ها، کتاب ها  و مجلات منتشر شده،فعالیتهای کانون فارغ التحصیلان، فعالیت های باشگاه  پژوهشگران جوان و ...)،آمار امور پژوهشی، اطلاعات کتابخانه، اطلاعات تجهیزات و سیستم های مکانیزه،اطلاعات رویدادهای ورزشی
      اطلاعات سایتهای رایانه ای اینترنت و اینترانت، اطلاعات بودجه، فعالیت در حوزه پژوهش، اطلاعات ترابری  و ارتباطات، اطلاعات دانشکده ها، اطلاعات واحد، اطلاعاتپرسنل فناوری، اطلاعات فعالیتهای فرهنگی و سیاسی، مسابقه ها و جشنواره ها.
      ثبت کلیهاطلاعات فوق در سایت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به آدرس (http://ict.iau.ir) اطلاعات فوق سالانه دوبار طبق زمان بندی ارائهشده، تکمیل و ارسال می گردد و در صورت وجود نقص یا خالی بودن فیلد های ضروریبانکهای اطلاعاتی ارسالی یا عدم ارسال به موقع بانکهای اطلاعاتی و یا عدم تطبیقجمع های آماری ارسالی (از طریق سایت اینترنتی) با ریز اطلاعات ارسالی (از طریق پستالکترونیکی) واحد مربوطه مشمول جریمه های تصویبی مطابق با مفاد بخشنامه 115101/79مورخ 26/12/1375 می گردد.
      به روز رسانی کلیه اطلاعات در سایت اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات.
      استخراج اطلاعاتدانشجویان و فارغ التحصیلان هر نیمسال، از برنامه جامع آموزش کلیه دانشکده ها وتبدیل آن به فرمت DBF و ارسال بانک های اطلاعاتی تهیه شده به اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق صندوق پست الکترونیکی مشترک.