تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  رییس اداره توسعه مدیریت و منابع

   

نام و نام خانوادگی: هادی عابدین پور چیرانی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس: فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34733095 -013

داخلی :131

 

 

 

 

شرح وظایف:

 

 

·         تهیه و تنظیم بودجه و پیش بینی های لازم سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد دانشگاهی متبوع

·         انجام بررسی های سازمانی به منظور ایجاد واحد های ضروری بر اساس تشکیلات مصوب و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد دانشگاهی

·         تنظیم برنامه های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان غیر آموزشی در چهارچوب خط مشی کلی دانشگاه

·         اجرای کلیه امور مالی واحد دانشگاهی و مراقبت در رعایت دقیق ضوابط مالی مورد عمل دانشگاه آزاد اسلامی

·         اداره امور استخدامی واحد دانشگاهی طبق مقررات و ضوابط مصوب و اظهار نظر در خصوص انتصابات جدید

·         تهیه و تدارک مایحتاج واحد دانشگاهی در چهار چوب مقررات مصوب دانشگاه ازاد اسلامی

·         انجام امور انتظامات واحد دانشگاهی در محدوده مقررات مورد عمل

·         نظارت بر حسن اجرای قراردادهای ساختمانی و انجام امور تاسیساتی تعمیراتی تزئینی و بهداشت محیط و غیره در چهار چوب خط مشی تعیین شده از طرف مقامات ذی ربط دانشگاه

·         اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های غیر آموزشی تابعه

·         نظارت بر حسن جریان امور و اجرای وظایف ادارات و دفاتر تابعه

·         اعمال و اجرای صحیح ضوابط و آیین نامه های استخدامی

·         شرکت در تنظیم بودجه واحد دانشگاهی

·         شرکت در تهیه طرح های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد دانشگاهی در چهار چوب نظام کلی دانشگاه آزاد اسلامی

·         تنظیم امور کارگزینی و صدور احکام مربوط طبق مقررات و ضوابط مصوب

·         پیش بینی و تهیه مایحتاج ادارات مختلف واحد دانشگاهی

·         برقراری انتظامات و حفاظت از ساختمانهای واحد دانشگاهی

·         انجام امور مربوط به تعمیر و تنظیف ساختمانها و وسایل اداری طبق خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی

·         انجام امور مربوط به وسائل تاسیساتی و تجهیزاتی و تعمیرات مربوط بر اساس خط مشی کلی دانشگاه آزاد اسلامی

·         وصول درآمدهای واحد دانشگاهی متبوع حسب مقررات مصوب

·         تنظیم حسابهای دریافتی و پرداختی واحد دانشگاهی

·         تهیه و تنظیم اطلاعات وآمارهای مالی لازم در خصوص دریافت ها و پرداخت ها

·         نظارت بر مصرف اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از خرج

·         اجرای دقیق خط مشی مالی دانشگاه تفسیر مقررات مربوط برای واحدها و ادارات تابعه

·         تنظیم برنامه کار واحد ها و ادارات تابعه

·         ایجاد و هماهنگی بین فعالیت های واحدها و ادارات تابعه