تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  دفتر معاونت

   

 

 

نام و نام خانوادگی:  مظفر مهدیزاده

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 

 

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:   24725033 - 013
داخلی: 146

 

شرح وظایف:

-         هماهنگی جلسات ریاست محترم واحد  و معاونتهای اداری- مالی و آموزشی-دانشجویی-فرهنگی

  

-         پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات

 

-         دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه وسایر واحدها و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف ریاست محترم واحد و نیز معاونت ها به مقاصد مذکور

 

-         بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست محترم واحد و معاونت ها

 

-         هماهنگی روزانه جهت ملاقات برای دانشجویان و ارباب رجوع و تامین خواسته های آنان در مواردی که بدون ملاقات با ریاست محترم واحد و معاونتهای محترم میسر باشد.

 

-         مطالعه نامه هایی که توسط دانشجویان یا افراد متفرقه برای ریاست تحریر گردیده ،ارجاع آن به بخش های مربوطه یا  ارائه آن به ریاست محترم واحد و معاونت ها

 

-         آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست دانشگاه و معاونت ها

 

-         تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست دانشگاه و معاونت ها

 

-           انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص  و ارجاع مقام فوق

 

-            تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مطالب مهم روزانه

 

-             تهیه پیش نویس مکاتبات محرمانه و نامه های ریاست دانشگاه  و معاونت ها، راساً یا با همکاری واحدهای مربوط

 

-           ابلاغ و پیگیری دستورات رئیس واحد و معاونت ها به اشخاص و ادارات مربوطه

 

-         راهنمایی مراجعین و انجام درخواست آنان در محدوده مقررات و ضوابط

 

-         ثبت و ضبط سوابق محرمانه و مکاتبات ریاست دانشگاه و معاونت ها

 

-         انجام سایر وظایف و امور محوله