تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  دبيرخانه

   

 نام و نام خانوادگی:  هاجر فیض الهی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34735072 - 013

داخلی: 137

شرح وظایف:

 

 

-1 دریافت و ثبت نامه های وارده و صادره از واحدهای دانشگاهی ، مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی.

-2 تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، دعوت نامه ها اعم از صادره و وارده.

-3 ارسال نامه و بسته های پستی و اخذ قبوض مربوطه.

-4 انجام امور بایگانی مکاتبات عادی به صورت روزانه به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات.

-5 انجام امور تحریرات (پیش نویس هایی که توسط قسمت های مختلف تهیه می گردد.