تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع

   

نام و نام خانوادگی:  هادی عابدین پور
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی مدیریت صنعتی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34734091 -013
داخلی: 132

 

شرح وظایف

- صدور اسناد حسابداری با توجه به نظام مالی و صنعتی مدون دانشگاه.

- ممهور نمودن کلیه مدارک و ضمائم اسناد حسابداری به مهر (ضمیمه سند حسابداری(

- بررسی کلیه محاسبات ضمائم اسناد حسابداری و حفظ و نگهداری اسناد مالی دانشگاه.

- تهیه اطلاعات مقطعی مورد نیاز مدیر مالی در خصوص اسناد حسابداری.

- دقت در تنظیم اسناد حسابداری و صدور بموقع سند حسابداری مربوطه و انتقال به سیستم مکانیزه در صورت مکانیزه شدن سیستم.

- کنترل اسناد حسابداری مکانیزه با پیش نویس مربوطه و رفع اشکالات احتمالی.

- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.

- ثبت دفاتر قانونی با رعایت آئین نامه مربوطه و بالاخص در مورد عدم تأخیر و صحت ثبت و تکمیل امضاههای مجاز.

- نگهداری دفاتر کل و روزنامه براساس ضوابط قانونی.

- اخذ دفاتر تفصیلی سالیانه (پس از بستن حسابها) از سیستم مکانیزه و نگهداری مطلوب آن.

- اخذ و کنترل تراز آزمایشی مکانیزه ماهانه کل و کنترل آن با تراز دفتر کل پلمپ شده و دفتر روزنامه.

- نگاهداری آرشیو مناسب از دستورالعملها و آئین نامه های مالی ، مکاتبات ، گزارشهای مالی و سایر منابع و اسناد و مدارک مالی.

- تهیه وتنظیم اطلاعات مقطعی مورد نیاز مسئولین مافوق و یا سایر ادارات مالی از دفاتر.

- همکاری با اداره های دیگر بمنظور استخراج اطلاعات مورد نیاز آن اداره.

- انجام امور مربوط به بایگانی اسناد حسابداری صادره پس از ثبت در دفاتر قانونی.

- قراردادن مناسب اسناد حسابداری بترتیب شماره سریال در زونکن های مربوطه و شماره گذاری زونکن های مزبور.

- بایگانی مکاتبات مربوط به امور مالی در پرونده های مربوط بترتیب تاریخ.

- جمع آوری و نگهداری و به روز نمودن کلیه منابع ، گزارشها ، آئین نامه ها و دستور العملهای مالی.

- تحویل وتحول اسناد ، مدارک ، پرونده ها و سایر منابع موجود در آرشیو مالی.

- صدور برگ تحویل سند در خصوص ارائه اسناد و مدارک سایر منابع تحویلی از تحویل گیرنده.

- انتقال اسناد و مدارک و پرونده های غیر ضروری به بایگانی راکد.

-پیگیری در خصوص استرداد اسناد و مدارک و سایر منابع تحویلی از تحویل گیرندگان.

-نگهداری مناسب کلیه اسناد و مدارک و سایر منابع موجود در آرشیو مالی و انجام ترمیمهای لازم در این خصوص.

 

-انجام سایروظایف مرتبط محوله از جانب مدیرامور مالی که با توجه به نوع وظایف ، انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.