حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  حوزه معاونت

   

 نام و نام خانوادگی: بیژن حسنی لیچایی