حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  متصدی امور بایگانی

   

    

  نام و نام خانوادگی:  سید محسن موسوی
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوزی ورزشی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت