حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس امور فارغ التحصیلان

   

 نام و نام خانوادگی:  شفیع عسکری ویسرودی

آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7233094-0132
داخلی: 117