حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس نظام وظیفه

   

 

  نام و نام خانوادگی:  غنی پورعمو
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه علمی و کاربردی فومن
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت
داخلی: 119