حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

   

نام و نام خانوادگیرضا خاوردوست

 آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد علوم سیاسی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:   34734092- 013 
داخلی: 112