تحقق شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی راه عبور از مشکلات کشور : تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها . روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  دفتر رياست

   

 

نام و نام خانوادگی:  سید سعید حجازی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34739042-013

داخلی: 106 

 

 شرح وظایف:

-         هماهنگی جلسات ریاست محترم واحد

  

-         پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات

 

-         دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه وسایر واحدها و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف ریاست محترم واحد به مقاصد مذکور

 

-         بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست محترم واحد

 

-         هماهنگی روزانه جهت ملاقات برای دانشجویان و ارباب رجوع و تامین خواسته های آنان در مواردی که بدون ملاقات با ریاست محترم واحد میسر باشد.

 

-         مطالعه نامه هایی که توسط دانشجویان یا افراد متفرقه برای ریاست تحریر گردیده ،ارجاع آن به بخش های مربوطه یا  ارائه  آن به ریاست محترم واحد

 

-         آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست دانشگاه

 

-         تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست دانشگاه

 

-           انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص  و ارجاع مقام فوق

 

-            تهیه و ارائه گزارش از رویدادها و مطالب مهم روزانه

 

-             تهیه پیش نویس مکاتبات محرمانه و نامه¬های ریاست دانشگاه راساً یا با همکاری واحدهای مربوط

 

-           ابلاغ و پیگیری دستورات رئیس واحد به اشخاص و ادارات مربوطه

 

-         راهنمایی مراجعین و انجام درخواست آنان در محدوده مقررات و ضوابط

 

-         ثبت و ضبط سوابق محرمانه و مکاتبات ریاست دانشگاه

 

 

-         انجام سایر وظایف و امور محوله