حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشناس ستاد شاهد و ايثارگر

   

نام و نام خانوادگی:  سید سعید حجازی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34739042-013

 

داخلی: 106