حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  خدمات ماشيني

   

نام و نام خانوادگی:  ناصر ابراهیمی
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7232073-0132
داخلی: 116

 

 شرح وظایف:                                                                     
 -  ارائه خدمات كامپیوتری به معاونت های واحد.
 -  نصب و راه‌اندازی سایت شبكه مركزی واحد و دیگر سایتهای شبكه.
 - پیشنهاد تهیه تجهیزات لازم بمنظور آماده‌ سازی سایت مركزی شبكه.
- تهیه نرم‌افزارهای مورد نیاز بخش های مختلف بر اساس پیشنهادات واصله و مأموریتهای محوله.
 - همکاری و تعامل با بخشهای مختلف دانشگاه در کلیه موارد آموزشی و مالی