حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  فن آوري اطلاعات و ارتباطات

   

نام و نام خانوادگی:  ناصر ابراهیمی
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 
34732073-013
داخلی: 116
                                            شرح وظایف
-    نظارت وپیگیری امور ردیف های 4  و 6
-    تهیه سیستم های موردنیاز دربخش های مختلف دانشگاه
-    ساخت mail در دامین دانشگاه برای دانشجویان، اساتید،کارمندان و پشتیبانی آن
 -    ویرایش اطلاعات وب سایت دانشگاه
 -    ارسال بخشنامه ها در قالب mail به معاونت ها