حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  امور پژوهشي

   

نام و نام خانوادگی: دانش رضایی راد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه گیلان

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 34732075-013
داخلی: 128
شرح وظایف:
-  امتیازدهی مقالات و فعالیت های پژوهشی
-  تنظیم قردادهای طرح های پژوهشی اعضاء هیات علمی