حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی

   

  
 
نام و نام خانوادگی: میرعلی محمد میرگذار لنگرودی

 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران- گرایش سازه 

 

آدرس: فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفکس:   34732075-013

 

داخلی: 126


E-mail: ali.mirgozar@fshiau.ac.ir