حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  صندوق رفاه دانشجويان

   

نام و نام خانوادگی:  مجتبی واقعی
آخرین مدرک تحصیلی:  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن:  34739082 - 013
داخلی: 133

 

شرح وظایف صندوق رفاه:

ايجاد تسهيلات و امكانات مالي براي كمك به دانشجويان كم بضاعت و بي بضاعت دانشگاه آزاد اسلامي به منظور ادامه تحصيل  و موارد تسهيلات و امكانات مالي براي كمك عبارتند از:

1-      پرداخت وام هاي كوتاه مدت شهريه.

2-      پرداخت وام هاي ميان مدت شهريه.

3-      پرداخت وام بلند مدت شهريه.

4-      پرداخت وام ازدواج به دانشجوياني كه ضمن تحصيل ازدواج مي كنند.

5-      پرداخت وامهاي بلند مدت شهريه وزارت علوم و تحقيقات و فناوري.

6-      پرداخت وام اجاره.

7-      پرداخت وام ضروري.

8-      انجام عمليات تقسيط شهريه.

9-      وصول كليه وامهاي پرداخت شده.
 
 
 
شرح وظایف شهریه دانشجویی:

1-      اعمال بخشنامه هاي شهريه كه به تصويب هيات امناي دانشگاه رسيده و توسط سازمان مركزي ابلاغ مي گردد.

2-      فراهم نمودن امكانات اخذ شهريه از دانشجويان جدي الورود در هنگام ثبت نام اوليه و همچنين ثبت نام از دانشجوياني كه با تاخير ثبت نام مي كنند.

3-      رسيدگي و تطبيق شهريه دانشجويان جاري با بخشنامه ها و دستورالعمل ها.

4-      اعمال تخفيف براي دانشجوياني كه شامل تخفيف مي شوند.(تخفيف دو دانشجويي-ورزشي-ممتاز وساير تخفيفات پس از دستور مسئولين و واجد شرايط بودن.)

5-      تسويه حساب دانشجويان انتقالي –انصرافي-اخراجي-ميهمان و فارغ التحصيل و....

6-      پاسخگوئي به طلب و بدهي دانشجويان.

7-      محاسبه شهريه ثابت و تعريف روال و اخذ شهريه ثابت از دانشجوياني كه از مرخصي تحصيلي استفاده مي نمايند.

8-      كسر و اعمال تعهدات پرداخت شهريه دانشجوياني كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد مي باشند و ارسال ليست هاي دانشجويان به سازمان هاي اعلام شده و پي گيري وصول شهريه.

9-      صدور گواهي پرداخت شهريه براي دانشجوياني كه متقاضي گواهي مي باشند جهت ارائه به سازمان هاي مختلف.

10-   بايگاني اسناد دانشجويي(شامل پرينت انتخاب واحد-فيش واريزي و نامه هاي ارسالي از قسمتهاي مختلف و...")