حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  گزينش

   

نام و نام خانوادگی: دانش رضایی راد
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه گیلان
آدرس: فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7234012-0132
داخلی: 108

 

شرح وظایف:

- پاسخ به استعلام هایی که از ناحیه گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی انجام میگیرد با هماهنگی سازمان مرکزی

-  اقدام به تحقیق درمورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

-  مصاحبه با کارکنان غیر عضو هیأت علمی و اعلام نتایج آن به همراه مدارک استخدامی به دفتر گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

-  تشکیل کارگروه صلاحیت عمومی اساتید استان و تکمیل پرونده تحقیقاتی جهت ارسال به سازمان مرکزی دانشگاه

-  انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی شده به گزینش و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب

-  تنظیم برنامه مصاحبه و تعیین افراد مصاحبه گر جهت انجام وظایف محوله

 

- گزارش عملکرد  اساتید شامل نحوه تدریس و صلاحیت عمومی آنان  جهت صدور  رای قطعی از سازمان مرکزی