حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  کارشتاس آموزش معماري

   

نام و نام خانوادگی:  معصومه سهیلی فر
آخرین مدرک تحصیلی:  کارشناسی حسابداری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس:  فومن - خیابان انتظام - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت - تلفن: 7234793-0132
داخلی: 115

 

 

شرح وظایف:

·         ارسال ريز نمرات دانشجويان ميهمان به اين واحد

·         ارسل فرم 5 براي كليه دانشجويان اخراجي

·         بررسي وضعيت دانشجويان اخراجي

·         بررسي و استخراج دانشجويان فارغ التحصيلي احتمالي در هر ترم

·         بررسي و تكميل پرونده آموزشي دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال پرونده آنان به اداره فارغ التحصيلان

·         بررسي كارنامه فارغ التحصيلي و فرم هاي 1و2و3وارسال به فارغ التحصيلان

·         استخراج اسامي دانشجويان عدم رعايت توالي دروس ،سقف واحد و كف واحد

·         اعلام اسامي دانشجوياني كه سقف واحد را رعايت نكرده اند

·         استخراج و اعمال ليست عدم رعايت توالي دروس دانشجويان

·         رفع مشكلات آموزشي دانشجويان و پاسخگويي لازم