حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  

 
  رشته هاي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد فومن و شفت

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش ریاضی

مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران -مهندسی سازه

مهندسی معماری

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک -طراحی کاربردی

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار