حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
 سارا معتمد
نام : سارا معتمد

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : کامپیوتر


پست الکترونیک : sa.motamed@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132723-9052

فعاليتهای علمی و پژوهشی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

معدل

مقطع تحصیلی

سال ورود

سال اخذ مدرک

1

کارشناسی ارشد

هوش مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

17.68

84

87

2

دکتری تخصصی

هوش مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقیات تهران

18

91

96

 

 

سوابق آموزشی :

 دانشگاه/ موسسه

از سال/تا سال

مقطع

موضوعات تدريس

کاردانی

كارشنسي

ارشد

هیئت علمی دانشگاه آزاد فومن و شفت

88 تا کنون

 

 

 

ساختمان داده، پایگاه داده، پیشرفته 1و 2، گرافیک کامپیوتری 1و 2، ...

عناوین دوره  و کارگاه های آموزشی –  پژوهشی:

رديف

عنوان کارگاه / دوره

سال برگزاری

موسسه / سازمان برگزار کننده

1

کارگاه آموزشی نرم افزار متلب

94

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

2

 

 

 

سوابق اجرائي در دانشگاه آزاد اسلامی :

رديف

سمت / نوع فعالیت

موضوع فعالیت

از سال/تا سال

موسسه/ سازمان/ واحد

 

مدیر گروه کامپیوتر و الکترونیک

 

89- 92

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

مسئوليتهاي اجرائي در ديگر سازمانهاي دولتي و غير دولتي:

رديف

سمت / نوع فعالیت

موضوع فعالیت

از سال/تا سال

موسسه/ سازمان

 

 

 

 

 

عناوین فعاليتهاي پژوهشي :

رديف

عنوان فعالیت پژوهشی

زمان

 برگزاری/ چاپ

عنوان همایش/ ژورنال/ ناشر

 

askari,e. boroumandnia,a. farhodi,z. ,motamed,s., “Fuzzy Evaluation  of Image Segmentation Algorithms Using Neural Network”.

 

2013

national conference on applications of intelligent system

همایش ها

Motamed, S., yaqubi, m., faez, k. zokaee,s., “verification Of Human Using The Electrocardiogram Signal and Palmprint Biometric”.

 

2011

3rd international conference on computer technology and development, china

faez, k. motamed,s., yaqubi, m., “Personal Verification using Ear and Palmprint Biometric.

 

2009

IEEE International conference on System (SMC),Queenzland university of technology

yaqubi, z.,faez, k. etezadi, m., motamed, s., “Face recognition using HMAX method for Feature Extraction and Support Vector Classifier”.

2009

24th international conference Image and Vision Computing,new Zealand

yaqubi, m.,faez, k. motamed,s., “Ear Recognition using Features Inspired by Visual Cortex and support Vector Machine Technique”.

2008

Proceedings of the International conference on computer and communication Engineering, malaysia,kuala lumpur

motamed, s.,faez, k. zokaee,s., yaqubi, m., “Fingerprint Verification using HMAX model and SVM classification”,  .

 

2008

the 16th iranian conference on Electronic Engineering, Iran,Tabriz

اعظم السادات نوربخش، علی برومندنیا، سارا معتمد، " تشخیص اثر کف دست وگوش بااستفاده از خوشه بندی گراف" .

 

91

یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

سارا معتمد، علی برومندنیا، اعظم السادات نوربخش ، " شناسایی افراد بااستفاده از بهینه سازی دسته جمعی اعضا".

 

91

یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران

سارا معتمد، محبوبه یعقوبی ، کریم فائز ، "بهبود عملکرد شناسایی افراد بااستفاده از ترکیب سیگنال های الکتروکاردبوگرام و بیومتریک اثر کف دست".

 

90

هفتمین کنفرانش بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

 

Using Hidden Markov Model Learning to Redress the

Attention Deficit in Autistic Children

2015

International Journal of Artificial Intelligence and Mechatronics

ژورنالها / مجلات

Speech emotion recognition based on learning automata in fuzzy Petri-net

2014

Journal of mathematics and computer science, poland

Multimodal biometric recognition using particle swarm optimization based selected features

2013

Journal of information systems and telecommunication, Iran

طرح پژوهشی

شناسایی هویت براساس سیگنالهای الکتروکاردیوگرام

90

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت