حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
مسعوده ملکی
نام : مسعوده ملکی

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : علوم پایه


پست الکترونیک : m.maleki@fshiau.ac.ir

تلفن تماس :

فعاليتهای علمی و پژوهشی


دکتری فیزیک حالت جامد دانشگاه گیلان 1387-1391

کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه گیلان 1383-1385

کارشناسی فیزیک دانشگاه گیلان 1379-1383

سوابق اجرائي در دانشگاه آزاد اسلامی :

رديف

سمت / نوع فعالیت

موضوع فعالیت

از سال/تا سال

موسسه/ سازمان/ واحد

1

مدیر گروه علوم پایه

برنامه ریزی دروس گروه علوم پایه

1392-1394

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

مسئوليتهاي اجرائي در ديگر سازمانهاي دولتي و غير دولتي:

رديف

سمت / نوع فعالیت

موضوع فعالیت

از سال/تا سال

موسسه/ سازمان

1

کارشناس ارشد فنی

مهندسی معکوس دستگاه گازکروماتوگرافی

1386-1387

شرکت متن بین الملل- تهران

عناوین فعاليتهاي پژوهشي :

رديف

عنوان فعالیت پژوهشی

زمان

 برگزاری/ چاپ

عنوان همایش/ ژورنال/ ناشر

همایش ها

محاسبه انرژیهاي بستگی ناخالصی از نوع دهنده و عناصر ماتریس گذار در چاههاي کوانتومی GaAs-GaAlAs

،

خرداد 85 . ، مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان.

دوازدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال

تاثیر فشار هیدرواستاتیکی روي انرژي بستگی و عناصر ماتریس گذار در چاههاي کوانتومی GaAs-GaAlAs آلائیده با اتمهاي دهنده کم عمق،

 

شهریور 86 ، دانشگاه کاشان.

دومین همایش دانشجویی

فنآوري نانو

رشد لایه هاي نازك اکسید قلع: اثر دماي زیرلایه

شهریور 90- دانشگاه گلستان

نوزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی

مطالعه اثر دما روی خواص اپتوالکتریکی و ساختاری لایه های نازک اکسید قلع به روش نهشت بخارشیمیایی

آبان 90- مرکز بین المللی علوم کرمان

اولین کنفرانس ملی نوآوریها در پردازش لایه های نازک

بررسی خواص الکتریکی و مورفولوژی سطحی لایه های نازک اکسید قلع آلاییده با نیتروژن به روش نهشت بخار شیمیایی در فشار جو

شهریور 91- دانشگاه یزد

کنفرانس فیزیک ایران

رسانایی نوع p در N:SnO2 با استفاده از روش APCVD

اردیبهشت 91- دانشگاه سمنان

دومین کنفرانس رشد بلور ایران

Effect of N dopping and substrate temperature on the properties of tinoxide thin films

September 2012-Kashan University

4th International congress on nano science and nanotechnology

P-type conduction N:SnO2 by APCVD method

October 2012-Hersonissos, Crete, Greece

4th International Symposium on Transparent Conductive Materials

Study on the structural properties of cadmium oxide thin films doped with Mg,Mn and Al deposited by spray pyrolysis technique

October 2012-Hersonissos, Crete, Greece

4th International Symposium on Transparent Conductive Materials

ژورنالها / مجلات

Effects of hydrostatic pressure on the donor binding energy and intra donor transition matrix elements in GaAs–GaAlAs quantum wells

2008

physica status solidi (b) 245 (5), 967

Binding Energies of Donor States in GaAs-GaAlAs Quantum Wells Under Hydrostatic Pressure

2008

Journal of Applied Sciences 8, 636-641

Structural, electrical and optical properties of transparent conducting SnO2 films: effect of the oxygen flow rate

2012

Physica Scripta 86 (1), 015801

 

An economic CVD technique for pure SnO 2 thin films deposition: Temperature effects

2013

Bulletin of Materials Science 36 (2), 217-221

 

Dependence of Si/SnO2 Heterojunction Properties on Growth Temperature and Type of Silicon

2013

Chemical Vapor Deposition 19 (7-8-9), 290-294

 

Investigation of the Effect of the Substrate Position Relative to the Source on the Optoelectrical and Structural Properties of Pure Nanostructured Tin Oxide by APCVD

2104

Chemical Vapor Deposition 20 (10-11-12), 352-355

 

Dependence of ZnO Nanostructured Thin Films Properties on Growth Temperature by APCVD Method

 

2015

Acta Physica Polonica, A. 28 (3)

 

Si/ZnO NANO STRUCTURED HETEROJUNCTIONS BY APCVD METHOD

2015

IJMSE 12, 19-27

طرح پژوهشی

مطالعه و بررسی اثر دمای لایه نشانی روی خواص الکتریکی، اپتیکی، ساختاری و مورفولوژیکی لایه های اکسید روی به روش نهشت بخار شیمیایی

1392-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب