حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
 فرانک پیشگر
نام : فرانک پیشگر

رتبه آموزشی : استادیار

گروه : عمران


پست الکترونیک : faranak.pishgar@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052فعاليتهای علمی و پژوهشی

 کارشناسی :  مهندسی عمران- عمران، دانشگاه گیلان ، 1380

کارشناسی ارشد : عمران- مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس ، 1382

عنوان پایان نامه: تعیین ضرایب بیوسنتیکی برای فاضلاب صنایع سلولوزی ایران به روش  SBR

 تاریخ دفاع : فروردین 1383

دکتری تخصصی : مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، 1395

عنوان پایان نامه: بررسی عملکرد پلیمرهای هوشمند حساس به دما در حذف سموم ارگانوفسفره از آب و تعیین سینتیک واکنش مربوطه (مطالعه موردی: دیازینون )

تاریخ دفاع : شهریور 1395

 سوابق کاری :

·        هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد واحد فومن و شفت از سال 1387 تاکنون

·        نماینده دوره چهارم شورای اسلامی کلانشهر رشت

·        رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر رشت

·        نائب رییس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری کلانشهرها و مراکز استانهای کشور در سال 1393

·        عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران

·        عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

·        دارای گواهی پایه یک در زمینه طرح، نظارت و اجرا از نظام مهندسی ساختمان گیلان

·        عضو کمیسیون انرؤی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

·        همکاری با مهندسین مشاور ری آب تهران در سال 1381

·        کارشناس تمام وقت بخش پیمان و رسیدگی اداره کل نوسازی مدارس گیلان سال 1385 1387

   سوابق پژوهشی و عناوین مقالات:

  

" پژوهشگر برتر شهرستان فومن در سال 1395 "

 

 

" پژوهشگر برتر شهرستان فومن در سال 1395 "

 

1-گنجی دوست حسین، بادکوبی احمد، پیشگر، فرانک. (1388)،" تعیین ضرایب بیوسنتیکی برای فاضلاب صنایع سلولزی ایران به روش SBR" مجله علمی- پژوهشی فنی و مهندسی مدرس، شماره 36 صفحه 1-12

2-Mahinroosta Reza, Shoaei Mohammad Reza & Pishgar Faranak . (2012). “Evaluation of the penetration depth of sealing plastic concrete walls in the clay core of earth dams”. Journal of American Science, vol8(8), pp 465-473

 

3-Yektaparast Soheil , Pourghafar Maghferati Hoda & Pishgar Faranak. (2012). “Optimizing traffic control signals in a signalized intersection using genetic algorithm – (the case of Iran)” Journal of American Science, vol8(8), pp 910-915

 

4- Pishgar, F., Panahi, H. A. Hasani, A. H., Motaghitalab, V., Haghi, A. A. (2016). “Investigation of the thermosensitive nanosphere polymer in removing organophosphorus pesticides from water and its isotherm study (Case study: Diazinon)”, Journal of Polymers and the invironment, Vol 24, Number 2, pp 176-184

 

 5- Pishgar, F., Panahi, H. A. Hasani, A. H., Motaghitalab, V., Haghi, A. A. (2016). “Comparative Study on Adsorptive Characteristics of Diazinon and Chlorpyrifos from Water by Thermosensitive Nanosphere Polymer”, Journal of Chemistry, Volume 2016, 7 pages

  

6- Jamshidi Chenari, R., Karimpour Fard, M., Pourghafar Maghferati, S.,            Pishgar, F. and Machado, S.L. (2016). “An Investigation on the Geotrchnical properties of Sand-EPS/TC mixture using large Oedometer apparatus.” Journal of Construction & Building Materials, Volume 113, Pages 773-782.