حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
 داوود جلالیان
نام : داوود جلالیان

رتبه آموزشی : مربی

گروه : الکترونیک


پست الکترونیک : d_jalalian@fshiau.ac.ir

تلفن تماس : 0132-7239052