حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اطلاعات شخصی
علی حاجی پور
نام : علی حاجی پور

رتبه آموزشی : مربی

گروه : کامپیوتر


پست الکترونیک : a.hajipour@fshiau.ac.ir

تلفن تماس :فعاليتهای علمی و پژوهشی

Bachelor Degree in the field of "computer Engineering -Software" ,G.P.A: 18.42

July 22, 2006

Graduated as first class honours

Islamic Azad university, Lahijan Branch

 

 


 

 Master Degree in the field of "computer Engineering -Software" ,G.P.A:18.12

Dec, 22, 2009

Islamic Azad university,Ghazvin Branch

 

 

 

Full-time Faculty Member in Azad University of fuman & shaft branch

Computer & IT Department

  

دروس کارگاهی و آزمایشگاهینمایش
دریافت جزواتنمایش

Every Saturday, Sunday and Monday