حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
مجموعه مقررات،ضوابط و فرایندهای تشکیل شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی

مجموعه مقررات،ضوابط و فرایندهای تشکیل شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی