حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی برای استفاده اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری