حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
فهرست پایگاه های اطلاعاتی علمی و تخصصی مهم در محیط وب(29-09-94)