حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی(29-09-94)