حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
متمم بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبرخارج از کشور