حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر(29-09-94)