حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
شيوه نامه ايجاد شرکت دانش بنيان(29-09-94)