حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
تفکيک وظايف حوزه هاي پژوهشي و برنامه ريزي و سرمايه گذاري(28-06-94)