حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
تشکيل شوراي اقتصاد و سرمايه گذاري دانش بنيان(22-09-94)