حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
ايجاد و حمايت از شرکتهاي دانش بنيان(28-06-94)