حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
ليست مجلات علمي پژوهشي داراي اعتبار در گروه هاي آموزشي