حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
فرم تعهدنامه براي توليدات علمي افراد خارج از دانشگاه