حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
دستورالعمل نگارش و تدوين گزارش نهايي طرح‌هاي پژوهشي(22-09-94)