حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
فرم گزارش مقالات ارائه شده در همايشها(25-08-94)