حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
قرارداد اجراي طرح پژوهشي(17-02-97)

 قرارداد اجرای طرح پژوهشي