حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
شناسنامه کتابهاي پيشنهادي(22-09-94)

 برای چاپ در سلسله انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت