حضرت علی (ع): ارزش هرکس به قدر همت اوست. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت  
دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1397